Which City of Pakistan is known as “Data ki Nagri”

  • Karachi
  • Peshawar
  •  Sialkot
  • Lahore